Nový magazín o VPN a internetové bezpečnosti.

Spravedlivé důchody

V následujícím textu budu reagovat na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD), která představila komisi pro spravedlivé důchody a chce řešit i nízké penze žen.

Cílem práce je potvrdit hypotézu, že současný stav není nespravedlivý vůči ženám, vdovám a vdovcům ani vůči lidem s fyzicky namáhavou profesí, ale že je tomu přesně naopak. Dalším cílem práce je přijít s návrhem, který by vyřešil nespravedlnosti, který současný systém má.

Udržitelnost současného důchodového systému

Politici řadu let odkládají důchodovou reformu, protože je to téma citlivé a důchodci (i ti budoucí) jsou důležitými voliči. Podle průzkumu společnosti Kantar TNS CZ z roku 2017 voliče nejvíce zajímá téma zdravotnictví, důchodová reforma a rodinná a sociální politika.

O tom, že veřejné finance nejsou dlouhodobě udržitelné, varovala také Rozpočtová rada a jako jeden ze zásadních problémů uvedla vývoj důchodového systému po roce 2030.

Narovnání nespravedlnosti v současném systému

Namísto řešení hlavního problému, dlouhodobé udržitelnosti systému, se však vláda připravuje ke zvyšování důchodů pro určité skupiny obyvatel.

Ministryně Maláčová navrhuje vyšší důchody pro ženy, dřívější odchod do penze pro lidi s fyzicky namáhavou profesí a narovnání nespravedlnosti v důchodech vdov a vdovců.

Spravedlnost současného systému

Penze žen v České republice

Podle OECD se v současnosti (nejnovější data z roku 2016) očekává, že muži v České republice stráví v důchodu 17,9 let (214,8 měsíců), zatímco ženy 23,1 let (277,2 měsíců).

Průměrná výše důchodů žen pro rok 2017 je 10 772 Kč a mužů 13 093 Kč. Když čísla vynásobíme, abychom zjistili celkový poměr, ženy by při nulové inflaci a nulové valorizaci získají za průměrnou dobu strávenou v důchodu 2 985 998 Kč a muži 2 812 376 Kč. Tudíž už v současném nastavení získávají celkově v průměru ženy o 6,17% více než muži, ale stále lze systém považovat za téměř rovný. Zvyšování důchodu ženám na úroveň mužů by tedy vytvořilo nerovnost v celkové sumě, která je v důchodu čerpána.

Průměrná mzda u mužů v roce 2017 byla 34 293 Kč a u žen 27 187 Kč. Zaměstnaný bezdětný muž s průměrnou mzdou odvádí měsíčně na sociálním pojištění 10 802 Kč, zatímco bezdětná zaměstnaná žena s průměrnou mzdou odvádí měsíčně na sociálním pojištění pouze 8 564 Kč.

Průměrná mzda mužePrůměrná mzda ženy

Od roku 2018 je nutné odvádět sociální pojištění po dobu 35 let, aby vznikl nárok na starobní důchod. Pokud budeme vycházet ze současných čísel, bezdětný muž s průměrnou mzdou by odvedl za 35 let na sociálním pojištění 4 536 840 Kč, zatímco bezdětná žena s průměrnou mzdou částku 3 596 880 Kč.

Je třeba zdůraznit, že odpracovaných 35 let je požadované minimum. Budeme-li vycházet z toho, že hranice odchodu do důchodu je zastropována na 65 let, mohou lidé odvádět sociální pojištění 40 nebo dokonce 47 let s ohledem na to, kdy nastoupí do prvního zaměstnání a zda budou mezitím čerpat peněžitou pomoc v mateřství a následně rodičovský příspěvek. Pokud tedy muž po vyučení v 18 letech nastoupí do prvního zaměstnání a pobíral by průměrnou mzdu, za 47 let by odvedl na sociálním pojištění částku 6 092 328 Kč (průměrně vydělávající žena by za 47 let odvedla na sociálním pojištění méně o více než milion korun, tedy 4 830 096 Kč). Pokud se někdo ohání spravedlností, měl by myslet také na případ tohoto muže, který může být např. kuchařem, skladníkem nebo elektrikářem a jeho pozice nemusí být politiky vnímána jako příliš fyzicky náročná.

Muži tedy v současném stavu odvádí na sociálním pojištění více než ženy a ve výsledku za celkovou dobu strávenou v důchodu dostanou méně peněz než ženy. Každé další zvýhodnění žen by tento nespravedlivý stav pouze prohloubil k vyšší nespravedlnosti mezi oběma pohlavími. Pokud chceme spravedlivé důchody, pak by se měl zvýšit čistý starobní důchod pro muže a nikoliv pro ženy.

Je také třeba upozornit na fakt, že odvody na sociální pojištění nejsou určeny pouze na důchodové pojištění, ale také se z těchto odvodů platí peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. V roce 2017 čerpalo rodičovský příspěvek okolo 273,5 tisíc žen, zatímco mužů bylo pouze kolem 5,1 tisíc. Můžeme se dohadovat, jestli by nebylo spravedlivější, kdyby tento příspěvek museli pobírat oba rodiče ve stejné výši, aby nedocházelo k dalšímu nespravedlivému přerozdělování směrem k ženám.

Vdovský a vdovecký důchod

V roce 2017 byla průměrná výše vdoveckého důchodu 14 067 Kč a průměrná výše vdovského důchodu 12 467 Kč. Když tato čísla porovnáme s průměrnými důchody v daném období, u vdovců dochází k průměrnému navýšení o 974 Kč a u vdov k navýšení o 1 695 Kč. Vyjádříme-li tato čísla procenty, mužům se zvýší důchod o 7,44% a ženám o 15,74%.

Vdovské a vdovecké důchody ani zdaleka nenahrazují plný důchod druhého z partnerů, ale jedná se pouze o nepatrné zvýšení starobního důchodu.

Problém vdovských a vdoveckých důchodů je v tom, že je vázán na institut manželství. Pokud pár neuzavřel manželství (ať už z jakýchkoliv důvodů) nebo mu stát neumožnil manželství uzavřít (např. homosexuálním párům), nelze vdovský nebo vdovecký důchod pobírat, ačkoliv do sociálního systému odvádí všichni lidé stejné procento ze mzdy bez ohledu na uzavřené manželství.

Pokud ministerstvo zvýší výši těchto důchodů, pouze prohloubí další nespravedlnost. Řešením by mohlo být zrušení vdovských a vdoveckých důchodů, jejichž výše není příliš významná.

Lidé s fyzicky namáhavou profesí

Podle Maláčové by měli mít lidé s fyzicky namáhavou profesí dřívější odchod do penze. Momentálně platí dřívější odchod do penze horníkům, kteří odpracovali více než 3 300 směn.

Mají-li být důchody spravedlivé, žádná skupina obyvatel by neměla mít speciální výhody.

Každý si svou profesi volí zcela dobrovolně a fyzická náročnost profese se odráží i ve výši domluvené mzdy. Mezi fyzicky náročné profese patří např. již zvýhodnění horníci, kteří měli v roce 2017 průměrnou mzdu ve výši 34 517 Kč . Průměrná mzda skrz všechny profese byla 31 109 Kč.

Výši mzdy určuje poptávka a nabídka, nikdo není nucen pracovat ve fyzicky namáhavé profesi. Pokud by bylo méně lidí ochotno pracovat za danou mzdu, musí mzda vzrůst. Spravedlivá mzda se vytvoří spontánně na trhu a lidé s nadprůměrnou mzdou mají příležitost si tvořit vyšší kapitálové rezervy na důchodový věk. Nenalézám žádný důvod těmto lidem dávat výhodnější podmínky než komukoliv jinému a nazývat to spravedlností.

Návrhy na spravedlivý systém

Důchodové spoření po vzoru Singapuru

“Singapurský důchodový systém je jedním z nejstarších a nejrozvinutějších národních systémů v Asii. Systém spočívá převážně na 1 pilíři a tím je Central Provident Fund, který zajišťuje většinu funkcí sociálního zabezpečení. Sdružování a přerozdělování sociálního rizika se neuskutečňuje a komplexní systém sociálního zabezpečení neexistuje. Spoléhá se výhradně na definované prostředky akumulované na individuálních účtech u Central Provident Fund.”

Podle Melbourne Mercer Global Pension Indexu byl v roce 2017 singapurský důchodový systém označen jako nejlepší v Asii a 7. nejlepší na světě.

Spravedlnost a udržitelnost singapurského sociálního systému spočívá v tom, že se nejedná o klasické sociální pojištění založené na Ponziho schématu, jak jej známe z Evropy, ale jedná se o povinné důchodové spoření na individuální účty jednotlivých občanů, kteří z nich následně čerpají svou penzi.

Rovný důchod po vzoru Nového Zélandu

Dalším spravedlivým návrhem může být minimální a rovný garantovaný důchod pro všechny občany s tím, že výše sociálního pojištění bude zastropovaná, aby měl každý možnost si tvořit individuální úspory nad rámec garantovaného minima.

Na Novém Zélandu se jedná o rovný důchod o velikosti 40% průměrné mzdy. Novozélandský sociální systém je podle Melbourne Mercer Global Pension Indexu 9. nejlepší na světě.

Podle důchodové reformy Svobodných by mohl být rovný důchod na úrovni 30% průměrné mzdy a odvody na sociální pojištění by měly být zastropovány už na dvou třetinách průměrné mzdy. Momentálně je strop na sociálním pojištění 1 569 552 Kč ročně, tj. měsíčně 130 796 Kč, což je 4,15 násobek současné průměrné mzdy.

Jednalo by se o garanci, že člověk v důchodu neskončí na ulici a bude moci skromně žít, avšak za svou životní úroveň v důchodu nese zodpovědnost sám, aby si během života vytvořil vlastní úspory a investice.

Dobrovolný sociální systém a tržní řešení

Žádná ze zemí OECD nemá dobrovolný sociální systém, ovšem jednalo by se o nejspravedlivější řešení. Každý by se mohl svobodně rozhodnout, jestli danému systému důvěřuje a jestli do něj chce posílat své peníze. Protože se v programech sociálního pojištění přerozděluje významné množství peněz, mohlo by vpuštění soukromého sektoru do důchodových programů znamenat vznik skutečně efektivních a spravedlivých systémů důchodového pojištění.

Závěr

V současném sociálním systému lze najít řadu nespravedlností.

Muži v průměru odvádí do sociálního systému během života více peněz než ženy a ve výsledku pobírají nižší celkovou sumu ve starobním důchodě.

Lidé, kteří se svobodně rozhodli neuzavřít manželství nebo jim to stát nedovolil, nemají nárok na vdovský nebo vdovecký důchod.

Někomu může připadat nespravedlivé, že někdo pracuje manuálně, zatímco jiný pracuje v teplé kanceláři. Avšak v tomto ohledu jsou momentálně nastaveny podmínky pro všechny profese stejné a každý má možnost svou profesi svobodně změnit.

Prohloubit nespravedlnosti v systému by však mohly návrhy ministryně Maláčové, ačkoliv paradoxně vyzývá ke spravedlivým důchodům. Podle Maláčové by byly ještě více zvýhodněny určité skupiny obyvatel na úkor jiných.

Nejspravedlivější sociální systém by byl systém dobrovolný. Aby měl každý možnost nechat si peníze, které si prací vydělal a sám se rozhodl, jak moc mu přijde systém spravedlivý a výhodný nebo jestli je schopen na trhu najít lepší způsoby, jak se zabezpečit na stáří. Zajímavými alternativami k dobrovolnému systému může být nízký rovný důchod se zastropovanými sociálními odvody či systém povinného důchodového spoření.

5. Zdroje

Maláčová představila komisi pro spravedlivé důchody, chce řešit i nízké penze žen. Novinky.cz [online]. 2019-01-30 [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/495986-malacova-predstavila-komisi-pro-spravedlive-duchody-chce-resit-i-nizke-penze-zen.html

Jaká témata do předvolební kampaně? Podle lidí je důležité zdravotnictví nebo důchodová politika. Česká televize [online]. 2017-07-02 [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2167279-jaka-temata-do-predvolebni-kampane-podle-lidi-je-dulezite-zdravotnictvi-nebo

Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Národní rozpočtová rada [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://unrr.cz/wp-content/uploads/2018/10/Zpr%C3%A1va-o-dlouhodob%C3%A9-udr%C5%BEitelnosti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-financ%C3%AD.pdf

Expected number of years in retirement, by sex. OECD.Stat [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54758

Průměrná výše starobního důchodu v České republice. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_duchod

A1 – Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ-ISCO a pohlaví. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/60664318/11002618A1.pdf/2793b94a-e19d-471a-b1bf-c62a1d7b7025?version=1.0

Výpočet čisté mzdy 2019. Peníze.cz [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy#mzda

Starobní důchody. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm

Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/10543

Průměrná výše invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v České republice. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_duchody

Pozůstalostní důchody. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/pozustalostni-duchody.htm

Horníci půjdou do důchodu o sedm let dřív. Úleva míří na tisíce zaměstnanců OKD. Aktuálně.cz [online]. [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/drivejsi-duchod-pro-horniky-schvalili-poslanci/r~a3343396111f11e6a77e002590604f2e/

Počty zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy v jednotlivých zaměstnáních 2017. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/60664318/11002618A22.pdf/802923ad-34b7-4034-999a-f36813aed588?version=1.0

Pension System In Singapore. Pensionfundsonline.co.uk [online]. [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: https://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/singapore/101

The Melbourne Mercer Global Pension Index 2018. Mercer [online]. [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: https://info.mercer.com/rs/521-DEV-513/images/Mercer%20-%20MMGPI%20Report%202018%20Summary.pdf

Pensions at glance 2017 – Country profiles – New Zealand. OECD [online]. [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-New-Zealand.pdf

Důchodová reforma. Svobodní – Vysočina [online]. [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: https://www.vysocina.svobodni.cz/duchodova-reforma/

Výpočet pojistného. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/vypocet-pojistneho.htm

Autorem článku je Ladislav Výsmek, autor projektu NEdaním.cz

Doporučujeme:
chody se staly nereformovatelné. Na desetiletí.
Stejný důchod pro všechny
Kolik ve skutečnosti platíme na daních?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *